Χρηματοδοτικα -Επενδυτικα-Προγραμματα

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν την αξιολόγηση των επενδύσεων καθώς και τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών. Πιο συγκεκριμένα η ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΚΑΔ ΑΕ παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβούλου αξιολόγησης και συμβούλου ελέγχου και πιστοποίησης αυτών:

 

Σύμβουλος αξιολόγησης στρατηγικών επενδύσεων.
1.Χρηματοοικονομική ανάλυση, αξιολόγηση βιωσιμότητας επένδυσης με χρήση πολυπαραμετρικών χρηματοοικονομικών μοντέλων
2. Εισηγήσεις όσον αφορά την ένταξη ή μη επενδύσεων στον κατάλογο στρατηγικών επενδύσεων
Σύμβουλος ελέγχου και πιστοποίησης στρατηγικών επενδύσεων.
1. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων
2. Έλεγχος πληρότητας της αίτησης του επενδυτή
3. Παροχή οδηγιών προς τον επενδυτή για την προετοιμασία του ελέγχου
4. Έλεγχος τήρησης των συμβατικών όρων της επένδυσης
5. Έλεγχος εκπλήρωσης υποχρεώσεων του επενδυτή
6. Έγγραφη ενημέρωση του επενδυτή για τυχόν ελλείψεις δικαιολογητικών ή άλλες εκκρεμότητες
7. Σύνταξη έκθεσης ελέγχου

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν:

1. Εκπόνηση αναλυτικών επιχειρησιακών σχεδίων επιχειρήσεων ή και επενδύσεων
2. Αποτιμήσεις Εταιριών & αξιολογήσεις επενδύσεων με χρήση πολυπαραμετρικών χρηματοοικονομικών μοντέλων
3. Χρηματοοικονομική Αναδιάρθρωση, Άντληση Επενδυτικών & Δανειακών Κεφαλαίων, Αξιοποίηση νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων
4. Υποστήριξη διαδικασίας διαπραγμάτευσης με χρηματοδότες & επενδυτές (sell side) ή εταιριών/επενδύσεων-στόχων (buy side)