Λογιστικες- Φοροτεχνικες Υπηρεσιες

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας την έγκυρη και ποιοτική λογιστική πληροφόρηση.
1. Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας
2. Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
3. Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής
4. Πλήρης εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης
5. Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία
6. Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
7. Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας
8. Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS)
9. Σύνταξη βιβλίου παραγωγής και κοστολογίου
10. Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Νομαρχία και Επιμελητήρια)
11. Οργάνωση σεμιναρίων επί λογιστικών – εργατικών – φορολογικών θεμάτων, για την ενημέρωση και την εκπαίδευση του προσωπικού, που στελεχώνει το λογιστήριο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

 
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των πρωτόγνωρων αλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας παρέχουμε έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση. Εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης, αναπτύσσουμε ένα εμπεριστατωμένο φορολογικό πλάνο πλήρως σύμφωνο με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

1. Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισης τους με τη φορολογική νομοθεσία
2. Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση
3. Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων
4. Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
5. Σύσταση ημεδαπών εταιρειών
6. Σύσταση και υποστήριξη αλλοδαπών εταιρειών
7. Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι
8. Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών