Ανθρωπινο Δυναμικο

Η ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΚΑΔ ΑΕ επικεντρώνεται στην ανεύρεση και επιλογή στελεχών. Πιο συγκεκριμένα:

1. Προσωπική συνάντηση με Εταιρία-Πελάτη.
2. Καθορισμός Αρμοδιοτήτων και Προσόντων Θέσης Εργασίας.
3. Διερεύνηση Βιογραφικών Σημειωμάτων Αρχείου.
4. Συλλογή κατάλληλων Βιογραφικών Σημειωμάτων και Διενέργεια Δομημένων Συνεντεύξεων.
5. Σχεδιασμός Κριτηρίων και Συντελεστών Στάθμισης Βαρύτητας για κάθε Αξιολογούμενο Πεδίο.
6. Ανάδειξη Shortlist Υποψηφίων.
7. Κατάρτιση Αναλυτικής έκθεσης Αξιολόγησης για κάθε προτεινόμενο υποψήφιο
8. Παροχή εξειδικευμενου προσωπικού τεχνικής υποστήριξης και ανακαίνισης κτιρίων.