ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΤΕΚΑΔ ΑΕ επικεντρώνεται στην ανεύρεση και επιλογή στελεχών. Προσωπική συνάντηση με Εταιρία –Πελάτη….

Λογιστικές- εργατικά – ασφαλιστικά- Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες, και σε – εργατικά – ασφαλιστικά εξασφαλίζοντας την έγκυρη και ποιοτική λογιστική πληροφόρηση……..

Επενδυτικά προγράμματα

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν την αξιολόγηση των επενδύσεων καθώς και τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών. Πιο συγκεκριμένα………

Σύμβουλοι Εισαγωγών- Εξαγωγών

Όσο αφορά το τομέα των συμβάσεων εισαγωγών έχουμε τη τεχνογνωσία (know-how) της επιλογής…….

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Εκπόνηση αναλυτικών επιχειρησιακών σχεδίων επιχειρήσεων ή/και επενδύσεων……

Τομέας Οργάνωσης Επιχειρήσεων

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός